ZAKRES USŁUG

Kancelaria świadczy pomoc prawną Klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym w wielu dziedzinach prawa, w szczególności poprzez:

 • reprezentowanie Klienta na każdym etapie postępowania sądowego,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach mediacyjnych,
 • sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania,
 • podejmowanie czynności pozasądowych na rzecz Klienta. 

Prawo cywilne

Przykładowe sprawy: 

 • naruszenie posiadania, 
 • zasiedzenie, 
 • ustanowienie drogi koniecznej, 
 • zniesienie współwłasności, 
 • wydanie nieruchomości, 
 • odszkodowanie, 
 • zadośćuczynienie, 
 • ochrona własności, 
 • użytkowanie, 
 • służebności, 
 • droga konieczna, 
 • sprawy o zapłatę, 
 • odszkodowanie, 
 • testamenty,
 • zachowek, 
 • stwierdzenie nabycia spadku, 
 • przyjęcie i odrzucenie spadku, 
 • dział spadku, 
 • darowizna, 
 • zniesienie współwłasności, 
 • podział majątku małżeńskiego, 
 • postępowanie egzekucyjne.

Prawo karne

 • reprezentowanie pokrzywdzonych, 
 • pomoc osobom tymczasowo aresztowanym lub zatrzymanym, 
 • sporządzanie i wnoszenie apelacji, kasacji, zażaleń, 
 • prywatnych aktów oskarżenia, 
 • subsydiarnych aktów oskarżenia.

Prawo karne wykonawcze

 • odroczenie wykonania kary, 
 • przerwę w odbywaniu kary, 
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie, 
 • wydanie wyroku łącznego, 
 • odbywanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego.

Prawo rodzinne

 • rozwody,
 • separacja małżeńska,
 • alimenty,
 • kontakty,
 • unieważnienia małżeństwa,
 • ustalenie istnienia i nieistnienia małżeństwa,
 • podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • przysposobienie lub rozwiązanie przysposobienia,
 • uregulowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, jej ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie lub przywrócenie.

Prawo administracyjne

 • odwołania od decyzji organów administracji publicznej, 
 • zażalenia, 
 • skargi, 
 • wnioski, 
 • wznowienie postępowania administracyjnego, 
 • stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, 
 • zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej, 
 • prawo budowlane, 
 • pomoc społeczna, 
 • orzeczenia o niepełnosprawności, 
 • zezwolenia i koncesje, 
 • skarga do WSA, 
 • skarga kasacyjna do NSA

Prawo pracy

 • roszczenia pracownicze (m.in. o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, wynagrodzenie),
 • reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach, w tym także przed sądem,
 • spory z ZUS (m.in. o emerytury, renty),
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • umowy o pracę, zlecenie i dzieło,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • sprawy o mobbing  i dyskryminację,
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Prawo medyczne

 • reprezentacja personelu medycznego w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych;
 • Reprezentacja pacjentów oraz osoby poszkodowane przez tzw. „błędy medyczne”

Postępowania w sprawach transgranicznych

Postepowania transgraniczne dotyczą spraw, w których występują elementy ustawodawstw kilku krajów. 

 • postępowania w oparciu o Konwencję dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, tzw. Konwencję Haską.
 • europejskie postępowania nakazowe,
 • transgraniczne postępowania spadkowe.